หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ลูกจ้างประจำของกองทุน พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ การควบคุมหรือการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิก (รวมเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 300 บาท และเงินค่าบำรุง จำนวน 30 บาท แล้ว)  มีดังต่อไปนี้
 • ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี คนละ 370 บาท
 • ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี คนละ 390 บาท
 • ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 40 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี คนละ 410 บาท
 • ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  คนละ 430 บาท

3. เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเตรียมเอกสาร ตามรายการดังต่อไปนี้
 • หนังสือแสดงความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)  (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับเงินสงเคราะห์
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ณ วันที่สมัคร
 • สำเนาใบสำคัญสมรส (กรณีที่ผู้สมัครมอบให้แก่ สามี หรือ ภรรยา)
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์จะต้องดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 3. โดยกรอกข้อมูลตามแบบ พร้อมยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับรองข้อมูล ให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และจัดทำเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png เพื่อเตรียมอัพโหลดผ่านระบบในขั้นตอนต่อไป


4. ขั้นตอนการสมัคร
 • เข้าเว็บไซต์ www.cremation-dla.com ในเมนู “สมัครสมาชิก อ่านเงื่อนไขการสมัคร พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการสมัคร จากนั้นกด“สมัครสมาชิก
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร จากนั้นกด “ถัดไป”
 • กรอกข้อมูลผู้ประสงค์จะให้รับเงินสงเคราะห์ หากมีมากกว่าหนึ่งราย ให้กดเพิ่มที่เครื่องหมายบวก จากนั้นกด “ถัดไป”
 • อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3 เข้าสู่ระบบตามรายการ
 • ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กด “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไข เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วให้กด “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้น


5. เงื่อนไขในการสมัคร
 • การสมัครเป็นสมาชิกตามขั้นตอนในข้อ 4 ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นพ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ในกรณีที่มีความผิดพลาดของข้อมูลอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรงตามประกาศข้างต้น จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัคร จนกว่าจะขึ้น “สถานะปกติ” ซึ่งหมายถึง ผู้สมัครได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว


6. การตรวจสอบผลการสมัคร
 • เข้าเว็บไซต์ www.cremation-dla.com ในเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ Random Password ที่ระบบกำหนดให้ จากนั้นกด “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูล พร้อมทั้งแสดงสถานะปัจจุบันของผู้สมัคร
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ สถานะรอชำระเงิน” และระบบจะแสดงยอดเงินที่ต้องชำระให้ทราบ พร้อมทั้งแสดง QR Code สำหรับชำระเงินในขั้นตอนต่อไป


7. ขั้นตอนการชำระเงิน

 • ผู้สมัคร สามารถชำระเงินผ่าน Application Mobile Banking ด้วยวิธีการสแกน QR Code  เมื่อสแกน QR Code ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงิน ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเมื่อทำรายการเสร็จสมบูรณ์  ให้ผู้สมัครเก็บสลิปชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

8. การอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

 • เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแล้ว ในวันทำการถัดไประบบจะอัพเดทสถานะการสมัคร โดยแสดงเป็น “สถานะรออนุมัติรับ” 
 • ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • เจ้าหน้าที่จะนำรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกเสนอผู้มีอำนาจสั่งรับสมัคร เมื่อการสั่งรับเข้าเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะอัพเดทสถานะการสมัครเป็น “สถานะปกติ” โดยแสดงเลขทะเบียนสมาชิก และออกหลักฐานการรับเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นซึ่งแสดงว่าผู้สมัครได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว

เตรียมเอกสารก่อนส่ง