รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
วันที่ :
หน่วยงาน

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300

โทร 0-2241-8036 , 9069 โทรสาร 0-2241-8036


รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือน


ลำดับ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน ประเภทการส่งเงิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ยอดเรียกเก็บ
เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เงินสงเคราะห์ รวม งวดเดือน