รายงานการรับเงินสงเคราะห์ - เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
วันที่ :
หน่วยงาน

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300

โทร 0-2241-8036 , 9069 โทรสาร 0-2241-8036


รายงานการรับเงินสงเคราะห์ - เรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือน


ยอดรับเงินสงเคราะห์ ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ลำดับ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน ประเภทการส่งเงิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เงินค่าบำรุง เงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เงินสงเคราะห์ รวม งวดเดือน เลขที่ใบเสร็จ เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เงินสงเคราะห์ รวม งวดเดือน


สำนักงาน ก.ฌ. ได้รับเงินจำนวน เมื่อวันที่